شرکت فولاد سفیددشت

دومین رکورد روزانه تولید آهن اسفنجی در شرکت فولاد سفیددشت

کدخبر : 597211

دومین رکورد روزانه تولید آهن اسفنجی در شرکت فولاد سفیددشت روز یکشنبه نهم اردیبهشت ماه سال 1403 با تولید 2 هزار و 930 تن آهن اسفنجی به ثبت رسید

رئیــس واحــد آهن ســازی فولاد سفیددشــت ضمــن اعلام خبـر گفـت: رکـورد جدیـد نسـبت بـه رکـورد قبـل کـه در هفتـم فروردین مـاه سـال جـاری بـه ثبـت رسـیده بـود، ۲۵ تـن افزایـش را نشــان میدهــد.

ا کبــر اســکندری ضمــن تقدیــر از حمایتهــای همه جانبــه سـهامداران و مدیریـت شـرکت تصریـح کـرد: بـدون شـک ایـن حمایتها و همـکاری و همدلـی تمامـی کارکنان و پیمانـکاران شـرکت فولاد سفیددشـت به عنـوان بزرگتریـن واحد فولادی اســتان چهارمحال و بختیاری، در کســب ایــن موفقیت های ارزشـمند نقـش بی بدیلی داشـته اسـت و امیدواریـم در سـالی کـه بـه نـام (جهـش تولیـد بـا مشـارکت مـردم) مزیـن شـده نیـز شـاهد تـداوم تولیـد ایمـن و پایـدار در ایـن شـرکت باشـیم.

 

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان

خبر داغ روز

ارسال نظر: