کدخبر : 555241

مدیر تحقیق و توسعه بیمه البرز اعلام کرد: شرکت بیمه البرز برای چندمین سال متوالی موفق به اخذ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎﺭﭼﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﯼ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﯼISO10004 ﻭ 10002 ISO ﻭ ISO9001 شد.

به گزارش شما و اقتصاد و به نقل از روابط عمومی بیمه البرز: «سحر کمالخانی» با بیان این که ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻠﯽ ﻭ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﯼ ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎﺯﯼ ﺷﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﭘﯿﺎﺩﻩﺳﺎﺯﯼ ﮐﻨﻨﺪ، افزود:  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮﺩﮔﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯼ ﺷﺮﮐﺖ ها  ﻭ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﺩﻭﺭﻩﺍﯼ، ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﯼ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﯼ ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺩﻫﯿﻢ.
وی ادامه داد: ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺎﯾﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﺍﺯ ﻣﻤﯿﺰﺍﻥ ﺣﺮﻓﻪﺍﯼ ﺷﺮﮐﺖ TUV Intercert  ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ  ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻝ ﻣﺘﻮﺍﻟﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎﺭﭼﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﯼ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﯼISO10004 ﻭ 10002 ISO ﻭ ISO9001 شد که ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ بیمه البرز است.
وی تاکید کرد: ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﯾﻢ ﻫﺮﺭﻭﺯ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺻﺤﯿﺢ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪﻫﺎ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﺖ بیمه البرز ﺑﺎﺷﯿﻢ.

آیا این خبر مفید بود؟
‍‍‍
ارسال نظر:

این خبر را از دست ندهید