کدخبر : 538866

وارده/ رامین امینی زارع- مدرس مدیریت ریسک

 عبارت تغییر اقلیم،به نوسان در اقلیم، در طول زمان اشاره می نماید و این تغییرات را در نوسان پذیری یا شرایط میانگین جوی یا آب و هوای متعارف، در مقیاس‌های زمانی تشریح می‌کند، همچنان که در کنوانسیون چارچوب تغییر اقلیمی سازمان ملل UNFCCC استفاده شده‌است.

 

به هرروی آنچه که درگفتار اخیر دبیرکل سازمان ملل متحدUN آمده ،تخمینی بزرگتر از آن است که تاکنون گفته شده است، او می گوید براثر فجایع طبیعی در نیم سده گذشته، بیش از 10هزار فاجعه طبیعی درجهان رخ داده است که 3هزار میلیارد دلارخسارت ایجاد کرده است،درهمین حال اگر سامانه های هشدار برای خساراتی همچون سیل وخشکسالی وجود داشت، چه بسا 30درصد این خسارات قابل پیشگیری وکنترل بود.(برای تصوری بهترازاین عدد می توان به حادثه 11 سپتامبراشاره کردکه نیمی ازحدود 80 میلیارد دلار خسارت مالی  را شرکت‌های بیمه‌، به عنوان بزرگترین خسارت تاریخ صنعت بیمه جهان جبران کردند.) بخش مهمی ازاین حجم خسارت مستقیما به کشاورزی ومنابع طبیعی وارد شده و غذای بسیاری از مردم را از دسترس خارج کرده است. این درحالی است که یگانه سازوکارمشارکتی برای جبران بخشی از این خسارات،"بیمه کشاورزی" است که مورد توصیه وتاکیدسازمان ملل متحد(FAO) وبانک جهانی(World Bank)است.

درمیهن ما همچون صد کشور دیگر، بیش ازثلث قرن است که نهال بیمه کشاورزی در نهاد بانک کشاورزی غرس شده و اینک درخت تناور، کارآمد وروزآمدیست که تقریبا تمامی محصولات وفعالیت های کشاورزی کشور را زیرپوشش حمایتی خود دارد وباحمایت مضاعف قوای سه گانه، رسانه ها ومردم می تواند پوشش خودرا توسعه داده و بخشی از خسارات وارده را جبران نماید.

 

فراموش نکنیم، درنبرد نابرابر کشاورز نحیف و بی مهری اقلیمی که بخشی ازآن، متوجه خودانسان است، بیمه کشاورزی در جهان وایران، یاریگر امنیت غذایی است وامنیت غذایی،مهم ترین مولفه امنیت ملی در هرکشوراست.

 

آیا این خبر مفید بود؟
‍‍‍
ارسال نظر:

فن آوری اطلاعات
بورس
خودرو
پتروشیمی
مناطق آزاد
گردشگری
صنایع غذایی
انرژی
بانک
بیمه