کدخبر : 548504

سه شنبه (2/9/1400) با حضور مدیرعامل محترم شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس و مدیر پروژه محترم بهسازی و احداث تاسیسات جمع آوری گازهای مشعل و مدیران و همکاران شرکت پترو سازه مبین (پیمانکار EPC) عملیات اجرایی آغاز گردید.

به گزارش شما و اقتصاد: دراین پروژه احداث واحد نمزدایی و فشار افزایی آغاجاری 2 و واحد نمزد ایی پازنان1 که یکی از پروژه های 27 گانه جمع آوری گازهای مشعل شرق کارون می باشد آغاز شده است.

WhatsApp Image 2021-11-24 at 15.44.58 (1)

شایان ذکراست خوراک مورد نیاز پالایشگاه ﮔﺎزی ﺑﻴﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس (ﺑﻴﺪ ﺑﻠﻨﺪ 2) ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ 2000 م ف م ر (ﻣﻴﻠﻴﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻮت ﻣﻜﻌﺐ در روز) ﮔﺎز ورودی ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. 1700 م ف م ر ﮔﺎز ﺗﺮش از ﺳﻤﺖ پالایشگاههای ﮔﺎز و ﮔﺎز ﻣﺎﻳﻊ (NGL 900 و 1000) ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ 300 م ف م ر ﮔﺎز ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﺳﻤﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﺎز و ﮔﺎز ﻣﺎﻳﻊ 1200 و 1300 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﻮراک از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه در ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﺎز و ﮔﺎز ﻣﺎﻳﻊ (NGL 900، 1000، 1200، 1300 و 1500)، ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم پروژه پایه در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ گرفته و پروژه به صورت EPC به شرکت پترو سازه مبین واگذار گردیده است.

درپایان گفتنی است مهمترینﻫﺪف این ﭘﺮوژه، ﺟﻤﻊآوری و نمزدایی و فشار افزایی ﮔﺎزﻫﺎی ﻣﺸﻌﻞ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ارﺳﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﮔﺎزی ﺑﻴﺪﺑﻠﻨﺪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﺳت.

آیا این خبر مفید بود؟
‍‍‍
ارسال نظر:

فن آوری اطلاعات
بورس
خودرو
پتروشیمی
مناطق آزاد
گردشگری
صنایع غذایی
انرژی
بانک
بیمه