کمیته کشاورزی اسمیک

  • ضمن اعلام کسب کرسی ریاست کمیته کشاورزی اسمیک در این جلسه عضویت سازمان ملی استاندارد ایران در کارگروه های تهیه دستورالعمل های لازم برای مجمع اسلامی نهادهای تایید صلاحیت کننده حلال سازمان همکاری اسلامی IFHAB, کارگروه تجهیزات پزشکی شورای اندازه شناسی، عضویت در کمیته صلاحیت عضویت های هیات مدیره و تصویب واگذاری ریاست کمیته محصولات کشاورزی به سازمان ملی استاندارد ایران توسط شورای مدیریت استانداردسازی در جلسه هیات مدیره مطرح شد و مورد تایید قرار گرفت.

۱